Monday, May 3, 2010

K750 R1CA021 Patches 1

Adjustment of brightness of flashlight


;K750 SW-R1CA021_EU
;Ôîíàðèê íà áîêîâîé êíîïêå ñ íàñòðîéêîé ÿðêîñòè è ïëàâíûì âêëþ÷åíèåì è âûêëþ÷åíèåì
;ÿðêîñòü ïðè âêëþ÷åíèè îãðàíè÷åíà äî 30 (êàê ó ðîäíîãî ôîíàðèêà) ðåãóëèðîâêà â ïðåäåëàõ 10-100
;ïðè çàïóùåííîé êàìåðå íå ñðàáàòûâàåò, ÿðêîñòü ðåãóëèðóåòñÿ ãðîìêîñòüþ çàïóùåííîãî ïëååðà èëè ðàäèî
;The Flash-light on lateral button with adjustment of brightness
;under uncared-for camera does not operate, brightness is adjusted by loudness uncared-for players or radio
;brightness when enabling is limited before 30 (as beside native flash-light) regulation within 10-100
;Ver 3.1
;(Ñ)SiNgle
;(P)Joker XT & romeo
+44000000 begin_of_the_skype_highlighting              +44000000      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              +44000000      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              +44000000      end_of_the_skype_highlighting
02528ec: C575F844 14B31C45
1068C36: 48707047C0461C78284C 08477047C046E0B31C45
11CB314: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FE402DE94C219FE50230D2E5010053E3
11CB324: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0100A0E3FE80BD083C019FE50FE0A0E1
11CB334: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 38F19FE5000050E3FE80BD18010000EB
11CB344: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0100A0E3FE80BDE8FF402DE914219FE5
11CB354: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0010D2E5010051E30E00000A0110D2E5
11CB364: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 021081E20110C2E51E0051E30F00000A
11CB374: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0100A0E10FE0A0E1F4F09FE5E4209FE5
11CB384: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0110A0E30210C2E50100A0E3E4109FE5
11CB394: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 210000EBFF80BDE80110D2E5021041E2
11CB3A4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0110C2E5060051E30600000AEFFFFFEA
11CB3B4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0110A0E3AC209FE50010C2E50010A0E3
11CB3C4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0210C2E5FF80BDE80010A0E394209FE5
11CB3D4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0010C2E50210C2E5FF80BDE898109FE5
11CB3E4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0100C1E5FE402DE978209FE50010D2E5
11CB3F4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 000051E3FE80BD0880109FE51220A0E3
11CB404: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 022040E00200D1E758209FE50100C2E5
11CB414: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0FE0A0E158F09FE5FE80BDE8FE402DE9
11CB424: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 03002DE958409FE5B200D4E1000050E3
11CB434: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0200000A020084E20FE0A0E144F09FE5
11CB444: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0300BDE8002084E20FE0A0E138F09FE5
11CB454: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B200C4E1FE80BDE80A0E12161A1E2226
11CB464: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2A2E32363A3E40405C3C0C4CCD7DF844
11CB474: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF CD9DE744E1D4EA444CB31C451C78284C
11CB484: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5CB41C456C3C0C4C8998E7440198E744


To change places items in Media player
Items of the menu will be: Minimize, Information, Equalizer, Play mode, Add media, etc...


;K750 SW-R1CA021
;Ïîìåíÿòü ìåñòàìè ïóíêòû "Äîá. ôàéëû" <-> "Èíôîðìàöèÿ" è "Äîá. ôàéëû" <-> "Ýêâàëàéçåð" â ìåäèàïëååðå
;Ïóíêòû ìåíþ áóäóò: "Ñâåðíóòü", "Èíôîðìàöèÿ", "Ýêâàëàéçåð", "Ðåæèì âîñïð.", "Äîá. ôàéëû", etc...
;To change places items in Media player
;Items of the menu will be: Minimize, Information, Equalizer, Play mode, Add media, etc...
;(c) Mobilefree
; v.2
44F567B4: A576F544 4975F544
44F567B8: A10B0000 BF0B0000
44F56AF8: 4975F544 A576F544
44F56AFC: BF0B0000 A10B0000
44F56AF8: A576F544 0D76F544
44F56AFC: A10B0000 B50B0000
44F56B08: 0D76F544 A576F544
44F56B0C: B50B0000 A10B0000


Date and time in names of camera pics


;K750 SW-R1CA021
;date and time in names of files created by camera
;äàòà è âðåìÿ â èìåíàõ ôàéëîâ, ñîçäàííûõ êàìåðîé
;(c) den_po & YAR
+44020000
c7ace8: 301C2C30049708974CF756FA69460872 002C01D0794C00E0794C201C4CF754FA
c7acf8: 301C2C304CF750FACD21331C02B44833 4000023081B005220121E0F2FDFB01B0
c7ad08: 052201210A304000E0F2F6FB00280290 2860211C4CF786FA311C1831201C58F2
c7ad18: 01B004D1CF21301C 5FFE0A990860D4E0
ed39c4: A5208000231C01B45633052201211420 0498C0688A21091900F004F8061C0498
ed39d4: 87F094FD051C01B000D1EFE001984069 866041E0FEB5071C0E1C99B000A91648
ed39e4: 7F49042202F080FE011C281C01F0CEFE C5F1C0FA00256D1C02A800AC63792279
ed39f4: 201C8030F3F4D2FB061C281CF3F4CEFB E1782EB4A378228810A144F4EDFB04B0
ed3a04: 271C8A370290381CF3F4C8FBA6218900 0AA802A9F4F432FE0AA8311CF3F458FC
ed3a14: 02B4231C5633052201218019039E8019 00220AA9381CE4F1A5F90028E3D00522
ed3a24: 401C400087F06AFD061C01B00DD0211C 01213C2087F06AFD061C0AA9F3F4F4FB
ed3a34: 8031F3F4F1FB291C301CF3F441FC391C 301C19B0FEBDFFFF4CD2244425642530
ed3a44: 301CF3F43DFC04988660A82292005634 3264253032645F253032642530326428
ed3a54: 211C281C 25642900
10cb1ae: EDD0 C046

Fluent moving the long name in media player


;K750 SW-R1CA021
;Ïëàâíûé ñêðîëëèíã äëèííîãî èìåíè â ìåäèàïëååðå
;Òî èìÿ, ÷òî â ñàìîì ââåðõó íàä ïîëçóíêîì âðåìåíè
;fluent moving the long name in mediaplayers
;(Ñ)SiNgle
;(p) Kim
44E260C6: C82038800420 202038800120


Music Button - without headphones connected

;K750 SW-R1CA021
;Çàïóñê ïðîèãðûâàòåëÿ êëàâèøåé "Ìóçûêà" áåç ïîäêëþ÷åíûõ íàóøíèêîâ
;c the_laser
;(P) Mobilefree
+44000000
104307C: 04D1 04E0

Notification for missed calls flashlight


;K750 SW-R1CA021
;Íàïîìèíàíèå ìèãàíèåì ôîíàðèêà î ïðîïóùåííîì âûçîâå
;ìèãàåò ðàç â 20 ñåê åñëè åñòü ïðîïóùåííûé âûçîâ
;The Reminder by flashing of the flash-light about missed call
;blinks in 20 sec once if there is missed call
;Ver 1.0
;(Ñ)SiNgle
;(P)romeo
44dda490: 1448C6F04FFE 19488047C046
44dda4f5: D11849301C37F4 E01849C4B41C45
44de1712: BFF00fFD 8047C046
44de176c: 3FE60000 FCB41C45
451cb4c4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FE402DE9EC009FE50fE0A0E1E8F09FE5
451cb4d4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E8009FE50fE0A0E1E4F09FE5000050E3
451cb4e4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FE80BD180100A0E3D8109FE50000C1E5
451cb4f4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 090000EBFE80BDE8FF402DE90000A0E3
451cb504: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C0109FE50000C1E5A8009FE50010A0E3
451cb514: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0fE0A0E1A0F09FE5FF80BDE8FF402DE9
451cb524: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF A0109FE50000D1E5000050E3FF80BD08
451cb534: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 080000EB010cA0E38C109FE58C409FE5
451cb544: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0e0000EB050aA0E384109FE584409FE5
451cb554: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0a0000EBFF80BDE8FF402DE90a00A0E3
451cb564: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0fE0A0E170F09FE5FF80BDE8FF402DE9
451cb574: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0000A0E30fE0A0E15CF09FE5FF80BDE8
451cb584: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FE402DE903002DE9B200D4E1000050E3
451cb594: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0200000a020084E20fE0A0E13CF09FE5
451cb5a4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0300BDE8002084E20fE0A0E130F09FE5
451cb5b4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B200C4E1FE80BDE83FE600003511EA44
451cb5c4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF CD7DF844CD9DE744783C0c4C70B51C45
451cb5d4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 703C0c4C20B51C45743C0c4CE1D4EA44
451cb5e4: FFFFFFFFFFFFFFFF 8998E7440198E744
Your Ad Here

No comments: